Магистър


Управление на комуникационните системи.

Специалността предлага задълбочено изучаване на теорията и практиката на комуникациите в организациите и между тях, на елек- тронните комуникационни системи в контекста на глобалното из- ползване на ИКТ в управлението, администрацията, проектирането, изграждането и управлението на комуникационните и информационни системи, самостоятелно разрешаване на проблемни ситуации и използване на авангардни технологии. Завършилите могат да проекти- рат, изграждат, организират и управляват информационните и комуникационните системи в организациите.
Завършилите специалността придобиват професионална квалификация “Магистър по управление на комуникационните системи”.Квалификационна характеристика Управление на комуникационните системи.

Учебен план Управление на комуникационните системи - задочна форма - 3 семестъра.