Кандидатстване за бакалавър


Прием
 
Кандидатите се явяват на конкурсен изпит - тест по „Бизнес култура” / тест по "Информатика" за специалност "Управление на информационните системи" /.
Изпитът започва в 9:00 часа на обявените дати и има продължителност 2 часа.
Залите за провеждането се обявяват в деня преди изпита.
Кандидат-студентите задължително трябва да носят документ за самоличност и талона с входящия номер, получен при подаване на документите за кандидатстване.
Могат да се приемат и без конкурсен изпит кандидат-студенти, издържали успешно държавните зрелостни изпити съгласно Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
 
Изисквания за завършено образование
 
Завършено средно образование.
 
Балообразуване
 
Балът за класиране се образува по шестобалната система като средноаритметична от следните три оценки:
- оценката по български език от дипломата за средно образование;
- оценка по избор от дипломата за средно образование (математика, география и икономика, история и цивилизация, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, икономика, информатика или чужд език);
- оценката от изпитния тест, от държавен зрелостен изпит или оценка от конкурсен изпит, положен в друго висше училище в годината на кандидатстване.
 
Други
 
Във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите могат да кандидатстват български и чуждестранни граждани без възрастови ограничения.
 
Може да се кандидатства в различни специалности и форми на обучение.
В заявлението те се подреждат в реда на предпочитание.