Бакалавър


НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ПО УЧЕБЕН ПЛАН: Счетоводство
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН   БАКАЛАВЪР
Първи цикъл в Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО); Ниво 6Б според Националната квалификационна рамка (НКР); Ниво 6 според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР).
НАИМЕНОВАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПО ДИПЛОМА:
 
 
Икономист
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
 
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 Classification:
3.8. Икономика
 
03. Social Sciences, Journalism and Information
031. Social and behavioural sciences
0311. ECONOMICS
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)    -
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
 
4 години (8 семестъра)  
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
Редовна, задочна
ECTS КРЕДИТИ (общо за една учебна година)
 
Общо 240 ECTS кредита, 60 ECTS за година (30 кредита на семестър)
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ Защита на дипломна работа или държавен изпит
КООРДИНАТОР НА БАКАЛАВЪРСКАТА ПРОГРАМА:
 
доц. д-р Павлина Димитрова / доц. д-р Георги Георгиев
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:
 
Обучението в специалността „Счетоводство“ се осъществява от екип от преподаватели от Факултета по икономика и управление. Поименният състав и данни за професионалните и научни интереси на всеки преподавател ще намерите ТУК
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: Студентите от ОКС "Бакалавър" по специалност "Счетоводство" придобиват теоретични и практически знания, умения и компетенции за разбиране на същността на счетоводството и счетоводната информация, за връзката им с основните функции на управлението на предприятието, за методите и техниките на създаване и използване на счетоводната информация, за нормативната уредба на счетоводството в България, както и за неговата организация в отчетно обособените структури. Обучението има за цел да подготви висококвалифицирани кадри с основни познания и умения за: - текущото счетоводно отчитане на стопанските операции и процеси, възникващи в предприятията; - изготвянето на годишния финансов отчет на предприятието, основан на правилното тълкуване и прилагане на постановките, заложени в МСФО, МСС и СС.; - анализ на финансовото състояние на предприятията.
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА: Знанията на студентите от тази специалност дават широки възможности и перспективи за професионална реализация в публичния и корпоративни сектори на икономиката на РБългария: търговски, производствени, бюджетни, банкови, застрахователни и пенсионносигурителни предприятия, както и предприятията осъществяващи счетоводна и одиторска дейност, органите на вътрешния контрол, Сметната палата, данъчна, митническа администрация и т.н.