Бакалавър


НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ПО УЧЕБЕН ПЛАН: Управление на човешките ресурси
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН   БАКАЛАВЪР
Първи цикъл в Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО);
Ниво 6Б според Националната квалификационна рамка (НКР);
Ниво 6 според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР).
НАИМЕНОВАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПО ДИПЛОМА:
 
 
Мениджър
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
 
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 Classification:
3.7. Администрация и управление
 
04. Business, Administration and Law
041. Business and Administration
0413. MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)    Управление на човешките ресурси
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
 
 4 години (8 семестъра)  
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
Редовна, задочна
ECTS КРЕДИТИ (общо за една учебна година)
 
Общо 240 ECTS кредита,  60 ECTS за година (30 кредита на семестър)
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ Защита на дипломна работа или държавен изпит
КООРДИНАТОР НА БАКАЛАВЪРСКАТА ПРОГРАМА:
 
доц. д-р Наталия Стоянова / доц. д-р Ивайло Алексиев
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:
 
Обучението в специалността „Управление на човешките ресурси“ се осъществява от екип от преподаватели от Факултет по икономика и управление. Поименният състав и данни за професионалните и научни интереси на всеки преподавател ще намерите ТУК
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: Завършилите успешно специалността знаят как и могат да:
·      Разработват цялостна стратегия и политика за управление на човешките ресурси, тясно свързана с пазарното поведение на организацията и задоволяването на потребностите на нейните клиенти;
·      Разработват и прилагат ефективни инструменти за привличане на висококачествен персонал от пазара на труда;
·      Разработват общ план за подготовка и развитие на персонала в съответствие с визията на предприятието и структурата на заетостта в него;
·      Усъвършенстват трудовото представяне на персонала чрез реализиране на ефективни програми за мотивиране, обучение и развитие на кариерата;
·      Разработват технология и процедури за обективно оценяване на трудовите резултати и на тази основа да създават справедлива и стимулираща система за възнаграждение на труда;
·      Анализират ефектите от прилаганите кадрови практики върху работния климат в предприятието и да препоръчват подходящи подобрения с оглед повишаване на удовлетвореността от трудовата среда, мотивацията и производителността на труда;
·      Прилагат принципите за анализиране, предвиждане и управление на човешкото поведение на индивидуално, групово и организационно равнище и по този начин да изграждат ефективни екипи;
·      Установяват причините и предпоставките за конфликти на работното място и да прилагат стратегии и механизми за тяхното успешно управление;
·      Формират необходимите лидерски качества у ръководителите чрез подходящи обучаващи програми;
·      Анализират работната среда и да разработват планове за създаване и поддържане на безопасни и здравословни условия на труд;
·      Въвеждат ефективни управленски практики, съответстващи на трудовото и антидискриминационното законодателство и гарантиращи правата на трудещите се;
·      Посредничат при воденето на преговори между персонала и ръководството, включително в процеса на колективно договаряне, в съответствие с добрите практики и зачитане трудовите права на работещите.  
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА: Дипломираните бакалаври могат да се реализират като мениджъри по управление на човешките ресурси, ръководители на HR отдели, специалисти в такива звена, консултанти, преподаватели, научноизследователски кадри, както в публичната администрация, така и в частния бизнес.