Магистър

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ПО УЧЕБЕН ПЛАН: Управление на общините със специализация Регионално планиране и развитие
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН   МАГИСТЪР
Втори цикъл в Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО);
Ниво 7 според Националната квалификационна рамка (НКР);
Ниво 7 според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР).
НАИМЕНОВАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПО ДИПЛОМА:
 
 
Магистър по управление на общините
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
 
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 Classification:
3.7. Администрация и управление
 
04. Business, Administration and Law
041. Business and Administration
0413. MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Регионално планиране и развитие
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
 
- 3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“  от професионални направления 3.7. Администрация и управление“ и 3.8. Икономика
 
- 5 семестъра за завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ от професионално направление 3.7.  Администрация и управление
 
- 5 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
Задочна
ECTS КРЕДИТИ (общо за една учебна година)
 
Общо 60 ECTS кредита,  60 ECTS за година (30 кредита на семестър)
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ Защита на дипломна работа или държавен изпит
КООРДИНАТОР НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА:
 
проф. д-р Пламен Лаков / доц. д-р Красимир Лавков
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:
 
Обучението по магистърската програма се осъществява от екип от преподаватели от Факултет по икономика и управление. Поименният състав и данни за професионалните и научни интереси на всеки преподавател ще намерите ТУК
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: Завършилите успешно тази специалност демонстрират знания и умения за:
· Анализиране и идентифициране на тенденции в социалните процеси и явления;
· Организиране, ръководене и контролиране на различни видове административни услуги и дейности;
·  Вземане на управленски решения;
·  Документиране на процесите и резултатите от работата и контролиране на изпълнението;
Придобилите квалификацията Магистър по „Управление на общините“ с профил „Регионално планиране и развитие“ владеят методите  на регионалния анализ и изследвания и са компетентни да:
· Диагностицират и оценяват регионалната система;
· Изготвят и обосновават стратегически регионални планове;
· Подготвят вземането на решения свързани с развитието на системи от различен териториален и йерархичен ранг;
· Програмират и проектират социално-икономическото развитие на местно, областно и централно ниво;
· Разработват политики и стратегии за развитие на национално, регионално и местно ниво.

 
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА: Завършилите ще могат да се реализират като:
- специалисти в управленската йерархия на административните организации и институции;
- специалисти/експерти в административните звена на изпълнителната власт;
- специалисти и консултанти в териториалните органи и администрация;
- съветници и консултанти на ръководни административни органи;
- специалисти и експерти по регионално развитие в научно-изследователски организации;
- консултанти в структурите на неправителствени организации и агенциите за регионално развитие;
- специалисти по администрация и управление на държавни и местни структури;
- специалисти в институциите за регионално развитие и политика на Европейския съюз.