Управление на агробизнеса


КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“
НАИМЕНОВАНИЕ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
„УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА”
ПРОФЕСИОНАЛНО  НАПРАВЛЕНИЕ 3.7. Администрация и управление
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Магистър по стопанско управление
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Управление на агробизнеса
Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО) Втори цикъл
Националната квалификационна рамка (НКР) Ниво 7
Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) Ниво 7
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 CLASSIFICATION 04. Business, Administration and Law
041. Business and Administration
0413. MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО 3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“  /от всички професионални направления/
ECTS КРЕДИТИ Общо 90 ECTS кредита,  60 ECTS за година (30 кредита на семестър)
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ Задочна
ПРОЦЕДУРИ И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ Кандидатстването в магистърски програми става по документи – диплома от предходно висше образование. Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър“ – (3.50). Допуска се едновременно кандидатстване за всички обявени специалности и форми на обучение в рамките на утвърдените места. За студенти във ВУАРР се приемат  български и чуждестранни граждани.
Класирането се извършва по низходящ ред на съответния бал и по реда на посочените специалности и форми на обучение.
Кандидатите с предходна ОКС „Професионален бакалавър по...“ могат да кандидатстват в магистърска програма само от същото професионално направление.
Чуждестранните студенти се приемат чрез конкурс по документи след успешно завършена едногодишна езикова подготовка или документ за владеене на български език.
Актуална информация е предоставена на интернет страницата на ВУАРР.
ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИИ
/съвместимост с програмите на други висши училища /
Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел достъп до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите се извършва в изпълнение и допълнение на Закона за висше образование – чл. 21, т. 13, Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и Правилника на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и признаване на ОНС „доктор” и научната степен „доктор на науките”, придобити в чуждестранни висши училища или научни организации.
Процедурата е подробно описана на сайта на ВУАРР.
ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
/изисквания за дипломиране /
Защита на дипломна работа или държавен изпит
Завършилите студенти придобиват образователно-квалификационна степен "Магистър" и получават диплома за висше образование заедно с European Diploma Supplement според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот - Ниво 7.
ОБУЧАВАЩИ ЗВЕНА Обучението в специалността „Стопанско управление“ със специализация „Управление на агробизнеса“ се осъществява от екип от преподаватели от Факултет по икономика и управление и Департамент по агробизнес и общообразователни науки. Поименният състав и данни за професионалните и научни интереси на всеки преподавател са публикувани на сайта на ВУАРР.
КООРДИНАТОР НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА доц. д-р Наталия Стоянова / доц. д-р Димитър Якимов
ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО Обучението в магистърската програма включва учебни курсове, които осигуряват фундаментална и широкопрофилна подготовка в областта на икономиката и управлението на фирмено, регионално и международно равнище, както и специализирани знания и умения, свързани с управлението на човешки, материални, финансови и информационни ресурси в аграрния бизнес, в т.ч. методи и стратегии в управлението, количествени методи за риск мениджмънт, фирмени стратегии и др. Избираемите учебни дисциплини дават възможност на студентите да изграждат специфични допълнителни знания относно основите на ЕС, особеностите на интеркултурната комуникация, електронни и административни услуги и управленско счетоводство, за функционирането на регионалните пазари и особеностите на международните търговски операции, банковия мениджмънт и др. Основният акцент в обучението се поставя върху активното участие на студентите в учебния процес, самостоятелната им работа, проучванията, анализите, писането на реферати и курсови работи. Стимулира се творческото и иновативно мислене, както и обоснованите многовариантни решения на поставените задачи.
За постигането на целите, в процеса на обучение участват представители на академичния състав на ВУАРР, лектори от сферата на регионалния бизнес, от организации и институции с дейности, фокусирани върху селските райони и др.
МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Като основен метод за представяне при обучението на студентите  се използват лекционно-диалогични форми на преподаване. Лекциите се демонстрират чрез структуриран текст и изобразителен материал под формата на: слайдове, графики, таблици и диаграми..Методите, които се използват са решаване на тестове, казуси, ролеви игри като студента има възможността да защити своята теза чрез защита на курсова задача есе или реферат. Извънаудиторната заетост на студентите включва индивидуална работа по поставени задача, казус или проект, консултации с преподавател, работа с литературни източници по проблема, маркетингови проучвания, участия в конференции и семинари, публикации в научното списание на ВУАРР „Ново знание“, в студентски научни сесии и научни списания на други университети и др.
Процесът на обучение ще бъде подпомогнат и от електронни ресурси и мултимедийни помагала (на български и английски език) чрез виртуалната библиотека на ВУАРР и чрез осигуряване на достъп до интерактивни електронни платформи с ресурси, разработени от ВУАРР при изпълнение на международни проекти.
ПРОЦЕДУРИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ Оценяването на знанията и уменията на студентите се осъществява от титуляр на дисциплина.  Дейностите по оценяването обхващат:
1. Разработване на учебното съдържание на програмата и нейното актуализиране;
2. Разработване на съдържанието, изискванията и регламента за осъществяване на контролни задачи (казуси; реферати; курсови проекти и др.), изпитен тест по дисциплината и контролните процедури, свързани с практическото обучение.
3. Информиране и разясняване пред студентите на съдържанието и контролните процедури. Контрол на оценяването. Справяне с конфликтни ситуации и оптимизиране на  процедурата за оценяване на студентите;
4. Документиране и съхранение на резултатите от оценяването. 
Дейностите по оценяването се основават на следните принципи:

 • прозрачност, безпристрастност (обективност) и точност;
 • екипност при оценяването; 
 • диференциран подход;
 • системност и непрекъснатост;
 • обратна връзка;
 • приоритетност на сесийното оценяване;
 • Критерии за формиране на оценката:
 • Текущ контрол
 • Активно участие в часовете по конкретни казуси и дискусии по тема
 • Задание
 • Изпит
Крайната оценка се формира от покриването на критериите за формиране на оценката от приложената таблица горе.
Крайната оценка е по шестобалната система, в съответствие със скалата по ECTS. Минималната оценка за успешно приключване на обучението е Среден 3, съотнесена с Европейската система за натрупване и трансфер на кредити.
Сред основните критерии за формиране на оценката са задълбочени знания по преподадения материал и самостоятелното им интерпретиране; умения за прилагане на логическо мислене и проява на новаторски подход при решаване на конкретни задачи; и ясно формирани отделни компетенции, описани в националната квалификационна рамка на Р България.
Всяка учебна дисциплина от учебния план на специалността получава кредитен еквивалент общо и разпределен съответно за аудиторна и всички форми на извънаудиторна заетост.
ECTS скала: А – отличен; B – много добър; C – добър; D, E – среден; FX, F – слаб /не се присъждат кредити/.
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА Според прогнозни анализи на експерти за тенденциите на трудовия пазар през следващите години, стопанските и административни специалисти ще бъдат едни от най-търсените и необходими за българската икономика. Придобилите магистърска степен в това професионално направление с фокус върху управлението на агробизнеса   могат да намерят реализация в условията на пазарна икономика в сфери, като земеделие, хранително-вкусова промишленост, развитие на селските райони, администриране на проекти по европрограми и др.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО Магистърската програма подготвя висококвалифицирани специалисти с изградено пазарно мислене, със  знания и умения, професионални навици и качества, характерни за съвременния експерт в областта на агробизнеса.
Знания
 • Притежават широк спектър от теоретични и практически знания за основни методи в управлението и фирмени стратегии;
 • Познават и разбират различни количествени методи за риск мениджмънт;
 • Демонстрират критично осъзнаване на знанията в областта на административния мениджмънт,  банковия мениджмънт, финансовия мениджнънт, франчайзинга и аутсорсинга;
 • Притежават специализирани знания за функциите на основни аграрни институции, за системата от елементи, включваща ръководните начала, механизмите,  институциите и начините на тяхното действие;
 • Запознати са с основните концепции на меркетинговите изследвания в агробизнеса;
 • Притежават широк спектър от знания за организирането и управлението на малък и семеен агробизнес.
Умения Завършилите специалността разбират и могат да:
 • Формират умения и нагласи да използват компетентностите на отделните централни и местни национални органи и тези на ЕС в аграрната сфера за осъществяване на по-добра организация на дейностите в аграрната сфера и ползване на европейски фондове; чрез знания и иновации в управлението на аграрната сфера да се подобри конкурентонспособността на националните субекти участващи в агробизнеса;
 • Формулират адекватна преценка относно методите и техническия инструментариум, необходим на съвременния мениджър при организирането, провеждането и анализиране на процеса на управление на пазарните проучвания с цел ефективна реализация на земеделските продукти в условията на конкурентна среда;
 • Владеят набор от практически и познавателни умения и подходи, свързани с функционирането на малкия и семеен агробизнес, класификация на малките производствени структури, макроикономическите фактори, влияещи върху развитието на МСА, финансиране и кредитиране, данъчната политика и насърчаване на МСА, институционалната подкрепа на МСА и включването му в международни предприемачески вериги;
 • Развиват умения за за започване на собствен бизнес в условия на пазарна среда, така и практически опит и умения за развитие на този бизнес в условия на реална конкуренция на вътрешния и международен пазар.
Компетентности
 • Правят цялостен анализ на фирмената дейност, като използват статистически методи;
 • Обработват, систематизират, анализират и извеждат водещи тенденции в дейността на МСП в агробизнеса;
 • Разработват бизнес-програми за дейността на агробизнес фирма;
 • Организират и провеждат маркетингови изследвания;
 • Способности да минимизират рисковите решения на земеделския стопанин;
 • Придобиват способности и компетентности  за провеждане на ефективна агробизнес политика, адекватна на съвременните условия в съответствие с условията на протичащата глобализация на бизнеса.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧЕБНИ ПРАКТИКИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТАЖОВЕ По време на своето обучение в ОКС „Магистър“ студентите имат възможност да проведат учебна практика в рамките на програма Еразъм+ на база на притежаваната от ВУАРР разширена Еразъм Харта и сключени междуинституционални споразумения  с европейски висши образователни институции и партньорски организации.
Студентите могат да участват в проект за студентски практики по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за провеждане на практическо обучение на база на сключени договори за сътрудничество между ВУАРР и работодателски организации,   малки и средни предприятия, международни, национални, браншови или регионални организации и съюзи в областта на агробизнеса
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ Придобилите магистърска степен по специалността могат да се реализират във всички направления, свързани с управлението на агробизнеса. Магистрите могат да работят като служители и ръководители на различни управленски равнища в държавни или частни предприятия, правителствени или неправителствени структури, международни, национални, браншови или регионални организации и съюзи в областта на агробизнеса.