Национална сигурност

НАИМЕНОВАНИЕ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.7. Администрация и управление
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Магистър по стопанско управление
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) МЕНИДЖМЪНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО) Втори цикъл
Националната квалификационна рамка (НКР) Ниво 7
Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) Ниво 7
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 CLASSIFICATION 04. Business, Administration and Law
041. Business and Administration
0413. MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО 3 семестъра / 5 семестъра
ECTS КРЕДИТИ 60 ECTS за учебна година (30 ECTS кредита на семестър)
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ задочна
ПРОЦЕДУРИ И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ Изисквания за завършено образование: висше.
Кандидатстването в магистърски програми става по документи – диплома от предходно висше образование. Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър“ – (3.50).
За студенти във ВУАРР се приемат български и чуждестранни граждани.
Чуждестранните студенти се приемат чрез конкурс по документи след успешно завършена едногодишна езикова подготовка или документ за владеене на български език.
Кандидатите с предходна ОКС „Професионален бакалавър“ могат да кандидатстват в магистърска програма само от същото професионално направление.
Класирането се извършва по състезателен бал, който се формира като сумата от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (или защита на дипломна работа) от дипломата за висше образование, с която се кандидатства, се раздели на две.
Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър”, за да участват в класирането.
Приемат се само завършили в акредитирани висши училища.
ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИИ
 
Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел достъп до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите се извършва в изпълнение и допълнение на Закона за висше образование – чл. 21, т. 13, Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и Правилника на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и признаване на ОНС „доктор” и научната степен „доктор на науките”, придобити в чуждестранни висши училища или научни организации.
ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
/изисквания за дипломиране /
Защита на дипломна работа или държавен изпит.
До държавен изпит или защита на дипломна работа се допускат студенти, изпълнили всичките си задължения по учебен план.
За явяване на защита на дипломна работа студентът трябва да е с минимален успех от семестриалните изпити „Мн. добър“ 5.
Завършилите студенти придобиват образователно-квалификационна степен "Магистър" и получават диплома за висше образование заедно с European Diploma Supplement според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот - Ниво 7.
ОБУЧАВАЩИ ЗВЕНА Обучението в специалността се осъществява от екип от преподаватели от Факултета по икономика и управление и Департамента по агробизнес и общообразователни науки.
ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО Магистърската програма „Стопанско управление със специализация – Мениджмънт на националната сигурност” отговаря на обществената необходимост от високо подготвени специалисти, които да имат компетенции както в областта на стопанското управление, така и на различните аспекти на националната сигурност. Целта на обучението е да се подготвят експерти, притежаващи знания и умения да вземат управленски решения, да мислят творчески и стратегически и да са в състояние да управляват системата за национална сигурност в сложна вътрешна и външна среда.
Учебният план включва учебни дисциплини, които дават фундаментални знания за управлението на бизнес процесите и човешките ресурси в икономиката, а в специализиращия блок се разглеждат информационните, икономическите, социалните, научно-технологичните и др. аспекти на националната и международна сигурност,  на институциите за управление на системите за национална, европейска, регионална и международна сигурност, за теориите на стратегическото ръководство, управление, командване и лидерство.
МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В процеса на обучение широко се използват активни и интерактивни методи за обучение, комбинирани със самостоятелна работа - дискусии, практически задания, казуси, курсови проекти, учебни тестове, мултимедийни презентации, аудиовизуални средства и мн.др. На мотивираните студенти се предоставя възможност за включване в екипи за научни и практически изследвания.
ПРОЦЕДУРИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ Оценяването на знанията и уменията на студентите се осъществява от титуляр на дисциплина. Дейностите по оценяването се основават на следните принципи: прозрачност, безпристрастност, обективност и точност.
Семестриалната оценка е комплексна и се формира от различни елементи, като семестриален изпит, активност по време на лекциите/семинарните занятия, разработен курсов проект и др.
Основни критерии за формиране на оценката са: пълнота на усвояване на учебния материал, усвоена терминология, свобода на изказа, умения за интерпретация върху учебния материал, умения за практическо прилагане на теоретичните познания, аналитични и синтезиращи умения и способности, умения за формиране на изводи и обобщения.
Крайната оценка се формира от покриването на критериите за формиране на оценката, описани в учебната програма за всяка дисциплина.
Крайната оценка е по шестобалната система в съответствие със скалата по ECTS. Минималната оценка за успешно приключване на обучението е Среден 3, а максималната е Отличен 6, съотнесени по ECTS скала: А – отличен; B – много добър; C – добър; D, E – среден; FX, F – слаб /не се присъждат кредити/.
Всяка учебна дисциплина от учебния план на специалността получава кредитен еквивалент съгласно учебния план.
 
Национална система за оценяване
Отличен 5.50 – 6.00
Много добър 4.50 – 5.49
Добър 3.50 – 4.49
Среден 3.00 – 3.49
Слаб 2.00
 
 
Разпределение на оценките по Националната система Оценки по ECTS
5.75 – 6.00 А (10%) 95% - 100%
5.00 – 5.50 В (25%) 80% - 94%
4.25 – 4.75 С (30%) 61% - 79%
3.50 – 4.00 D (25%) 46% - 60%
3.00 – 3.25 E (10%) 40% - 45%
2.50 – 2.75 Fx -
2.00 – 2.25 F
 
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА Публикувани анализи на потребностите на пазара на труда, с които се цели осигуряване на учебно съдържание за придобиване на търсени знания и умения.
Актуализация на учебен план и учебни програми.
Организиране на семинари, конференции, уоркшопове и др. с участието на бизнеса и осигуряване на възможности за практическо обучение в страната и чужбина.
Участие на представител на бизнеса в държавния изпит по специалността.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО  
Знания Завършилите ОКС „магистър” по „Стопанско управление със специализация – Мениджмънт на националната сигурност” придобиват знания за:
•      състоянието, характеристиките и тенденциите в развитието на стратегическия мениджъмн управлението на човешките ресурси и управлението на бизнес процесите като цяло и в частност: лидерството, управлението и контрола в сферата на националната система за сигурност;
•      организационното поведение, социалното поведение и добрите практики в тези области;
•      системата за национална, европейската, регионалната и международната сигурност и тяхната същност и съдържание;
•      теориите и добрите практики на стратегическия мениджмънт на знанията и информацията, управлението и контрола на информационните технологии по проблемите на националната, европейската, регионалната и международната сигурност;
Умения •    Работят в екип и развиват концептуални способности в условия на сложна корпоративност за постигане на законосъобразни, целесъобразни решения и дейности за постигане на ефективна индивидуална и колективна работа.
•    Комуникират ефективно за генериране на възгледи, концепции и стратегии за мотивиране на колективите за тяхното изпълнение.
•    Действат адекватно, компетентно и своевременно при поемането на риск и отговорност в иновационното управление, ръководство и лидерство.
•    Реагират творчески, стратегически и критично, което гарантира точното, обективно и достоверно оценяване на ситуациите, рисковете и заплахите за националната, европейската, регионалната и глобалната сигурност.
•    Разработват и вземат иновативни решения в сферата на националната, европейската, регионалната и глобалната сигурност и ги прилагат компетентно в практиката.
Компетентности •    стратегическо мислене и вземане на компетентни и своевременни управленски решения;
•    анализ и идентифициране на проблемите на стратегичското ръководство и лидерството и определяне на конкретната им роля в системате на националната, сигурност;
•    прилагане на усвоените знания, формираните умения, развитите способности и личните позиции за осигуряване на ефективно поведение, съответстващо на изискванията за заеманата длъжност;
•    осъществяване на консултантска и експертна работа в областта на националната, европейската, регионалната и международната сигурност;
•    осигуряване на адекватни условия на прозрачност, отговорност, законност, доверие, взаимодействие и ефективност в работата на организациите и на хората в тях;
•    използване на технологиите за социални комуникации в съответствие с принципите на доброто социално управление и съвременния професионализъм.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧЕБНИ ПРАКТИКИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТАЖОВЕ По време на своето обучение студентите имат възможност да проведат учебна практика в рамките на програма Еразъм+ на база на притежаваната от ВУАРР разширена Еразъм Харта и сключени междуинституционални споразумения  с европейски висши образователни институции и партньорски организации.
Студентите могат да участват в проект „Студентски практики“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Студентите имат възможности за провеждане на практическо обучение на база на сключени договори за сътрудничество между ВУАРР и работодателски организации, малки и средни предприятия, международни, национални, браншови или регионални организации и съюзи в областта на агробизнеса.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ Завършилите ОКС „магистър” по „Стопанско управление със специализация –Мениджмънт на националната сигурност”  могат да работят като:
•   изпълнители и ръководители на административни длъжности в структурите на централната и местната власт, министерствата, агенциите, обществените организации, службите в системата за сигурност в България и други страни, за работата в които се изискват специфични знания и умения по проблемите на националната, европейската, регионалната и международната сигурност;
•   консултанти и експерти в публичната администрация, в службите в системата за сигурност и за обществен ред;
•   организатори и координатори в различни правителствени,  неправителствени и научни организации, имащи отношение към проблемите на националната, европейската, регионалната и международната сигурност, стратегическото ръководство и лидерството.