Национална сигурност


Стопанско управление със специализация „Национална сигурност“

Специализацията е насочена към придобиване на знания и умения в областта на стопанското управление, управлението на бизнес процесите и човешките ресурси в икономиката, информационните, икономическите, социалните, научнотехнологичните и др. аспекти на националната и международната сигурност, вземането на управленски решения, стратегическо мислене и мениджмънт на системите на националната сигурност, институциите за управление на системите за национална, европейска, регионална и международна сигурност, за стратегическо ръководство, управление и лидерство.

Завършилите специалността придобиват професиoнална квали- фикация “Магистър по стопанско управление”.Квалификационна характеристика Стопанско управление“ със специализация „Национална сигурност“

Учебен план Стопанско управление“ със специализация „Национална сигурност“- задочна форма - 3 семестъра

Учебен план Стопанско управление“ със специализация „Национална сигурност“ - задочна форма - 5 семестъра - неикономисти

Учебен план Стопанско управление“ със специализация „Национална сигурност“ - задочна форма - след ОКС


Учебен план Стопанско управление“ със специализация „Национална сигурност“ - 2023 г.