Медиен мениджмънт


НАИМЕНОВАНИЕ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА МЕДИЕН МЕНИДЖМЪНТ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.7. Администрация и управление
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Магистър по медиен мениджмънт
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) -
Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО) Втори цикъл
Националната квалификационна рамка (НКР) Ниво 7
Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) Ниво 7
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 CLASSIFICATION 04. Business, Administration and Law
041. Business and Administration
0413. MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО 2 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от професионални направления 3.7. Администрация и управление и 3.8.Икономика
3 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления
4 семестъра за завършилите ОКС „Професионален бакалавър”от професионално направление 3.7 Администрация и управление
ECTS КРЕДИТИ Минимум 30 ECTS кредитa за семестър
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ задочна
ПРОЦЕДУРИ И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ Изисквания за завършено образование: висше.
Кандидатстването в магистърски програми става по документи – диплома от предходно висше образование. Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър“ – (3.50).
За студенти във ВУАРР се приемат български и чуждестранни граждани.
Чуждестранните студенти се приемат чрез конкурс по документи след успешно завършена едногодишна езикова подготовка или документ за владеене на български език.
Кандидатите с предходна ОКС „Професионален бакалавър“ могат да кандидатстват в магистърска програма само от същото професионално направление.
Класирането се извършва по състезателен бал, който се формира като сумата от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (или защита на дипломна работа) от дипломата за висше образование, с която се кандидатства, се раздели на две.
Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър”, за да участват в класирането.
Приемат се само завършили в акредитирани висши училища.
ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИИ
 
Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел достъп до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите се извършва в изпълнение и допълнение на Закона за висше образование – чл. 21, т. 13, Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и Правилника на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и признаване на ОНС „доктор” и научната степен „доктор на науките”, придобити в чуждестранни висши училища или научни организации.
ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Защита на дипломна работа или държавен изпит.
До държавен изпит или защита на дипломна работа се допускат студенти, изпълнили всичките си задължения по учебен план.
За явяване на защита на дипломна работа студентът трябва да е с минимален успех от семестриалните изпити „Мн. добър“ 5.
Завършилите студенти придобиват образователно-квалификационна степен "Магистър" и получават диплома за висше образование заедно с European Diploma Supplement според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот - Ниво 7.
ОБУЧАВАЩИ ЗВЕНА Обучението в специалността се осъществява от екип от преподаватели от Факултета по икономика и управление.
КООРДИНАТОР НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА проф. д-р Огняна Стоичкова / доц. д-р Вихра Димитрова
ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО Магистърската програма има за цел придобиване на знания и умения за осъществяване на основните мениджърски дейности в медийната организация.
Учебният план включва дисциплини в областта на управлението и комуникациите, маркетинга и рекламата. Специално внимание е отделено на формиране на икономическа и социална култура, предприемаческо мислене и поведение и качества за успешно управление в съвременната медийна организация.
МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В процеса на обучение широко се използват активни и интерактивни методи за обучение, комбинирани със самостоятелна работа - дискусии, практически задания, казуси, курсови проекти, учебни тестове, мултимедийни презентации, аудиовизуални средства и др. На мотивираните студенти се предоставя възможност за включване в екипи за научни и практически изследвания.
ПРОЦЕДУРИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ Оценяването на знанията и уменията на студентите се осъществява от титуляр на дисциплина. Дейностите по оценяването се основават на следните принципи: прозрачност, безпристрастност, обективност и точност.
Семестриалната оценка е комплексна и се формира от различни елементи, като семестриален изпит, активност по време на лекциите/семинарните занятия, разработен курсов проект и др.
Основни критерии за формиране на оценката са: пълнота на усвояване на учебния материал, усвоена терминология, свобода на изказа, умения за интерпретация върху учебния материал, умения за практическо прилагане на теоретичните познания, аналитични и синтезиращи умения и способности, умения за формиране на изводи и обобщения.
Крайната оценка за дисцицплините от учебния план се формира от покриването на критериите за формиране на оценката, описани в учебната програма за всяка дисциплина.
Крайната оценка е по шестобалната система в съответствие със скалата по ECTS. Минималната оценка за успешно приключване на обучението е Среден 3, а максималната е Отличен 6, съотнесени по ECTS скала: А – отличен; B – много добър; C – добър; D, E – среден; FX, F – слаб /не се присъждат кредити/.
Всяка учебна дисциплина от учебния план на специалността получава кредитен еквивалент съгласно учебния план.
 
Национална система за оценяване
Отличен 5.50 – 6.00
Много добър 4.50 – 5.49
Добър 3.50 – 4.49
Среден 3.00 – 3.49
Слаб 2.00
 
 
Разпределение на оценките по Националната система Оценки по ECTS
5.75 – 6.00 А (10%) 95% - 100%
5.00 – 5.50 В (25%) 80% - 94%
4.25 – 4.75 С (30%) 61% - 79%
3.50 – 4.00 D (25%) 46% - 60%
3.00 – 3.25 E (10%) 40% - 45%
2.50 – 2.75 Fx -
2.00 – 2.25 F
 
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА Развитието на информационните и комуникационните технологии в съвременния свят налага нови и повишаващи се изисквания към функционирането на организациите и ролята на медиите и масовите комуникации. В контекста на новите предизвикателства на Индустрия 4.0 и процесите на дигитална трансформация, които са не само икономически, но и обществено значими, специалистът по медиен мениджмънт и комуникации става ключова фигура. Приложението на интердисциплинарни и новаторски подходи в управлението с участието на заинтересованите страни и поемането на отговорност за бъдещите поколения и устойчивото развитие, ангажирането и активирането на гражданското общество, дигиталните и комуникационни умения стават едни от най‑търсените на пазара на труда.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО Завършилите студенти притежават лидерски и предприемачески умения, демонстрират увереност пред колеги и партньори спазват морално-етични норми на поведение; проявяват отговорност, инициативност, коректност, прагматично мислене, комбинативност и умеят да оценяват рисковете и възможните последици при вземане на управленски решения, проявяват адаптивност към променящите се изисквания по отношение на знанията, уменията и професионалните компетенции.
Общите управленски умения, които студентите получават са: работа в екип; поемане на отговорност и риск; усвояване на нови знания; коректно изпълнение на различни управленски функции в различни етапи от професионалната кариера; търсене на нови сфери на развитие; творчество и креативно мислене; висока степен на информираност за промените в международната, националната и регионалната нормативна уредба и стандарти; добра писмена и устна комуникация; умения за професионално и социално общуване; изграждане и защита на добра репутация; изграждане на кариера на активни лидери; интерактивни дейности и прояви, свързани с изграждане на връзки с външни институции и организации; умения за прилагане на информационни технологии и компютърни мрежи и др.
Знания Завършилите студенти:
 • притежават задълбочени теоретични знания в областта на медийния мениджмънт, включително свързани с най-новите постижения в управлението, маркетинга, рекламата, бизнес етиката и комуникациите;
 • самостоятелно интерпретират придобитите знания, като ги свързват с прилагането на факти и чрез критично възприемане, разбиране и изразяване на теории и принципи.
Умения Завършилите студенти:
 • владеят методи и средства, позволяващи решаване на сложни задачи;
 • прилагат логическо мислене и проявяват новаторство и творчески подход при решаване на нестандартни задачи.
 • умеят да планират и организират дейността на мдеийната организация;
 • прилагат творчество и иновативност в изпълнение на дейностите в организацията;
 • осъществяват ефективна комуникация и работят в екип;
 • поемат отговорност и разумен риск;
 • използват съвременни информационни и комуникационни технологии и ги прилагат за оптимизиране организацията на работата и управлението.
Компетентности Завършилите студенти придобиват следните компетентности съгласно Националната квалификационна рамка:
Самостоятелност и отговорност
 • притежават способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявяват творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценяват необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност
Компетентности за учене
 • последователно оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация
Комуникативни и социални компетентности
 • формулират и излагат ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразяват отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявяват широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
Професионални компетентности
 • събират, класифицират, оценяват и интерпретират данни с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилагат придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявяват способност да анализират в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използват нови стратегически подходи;
 • формират и изразяват собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работата.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧЕБНИ ПРАКТИКИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТАЖОВЕ По време на своето обучение студентите имат възможност да проведат учебна практика в рамките на програма Еразъм+ на база на притежаваната от ВУАРР разширена Еразъм Харта и сключени междуинституционални споразумения с европейски висши образователни институции и партньорски организации.
Студентите могат да участват в проект „Студентски практики“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Студентите имат възможности за провеждане на практическо обучение на база на сключени договори за сътрудничество между ВУАРР и работодателски организации, малки и средни предприятия, международни, национални, браншови или регионални организации и др.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ Дисциплините, включени в учебния план на специалността „Медиен мениджмънт”, квалификацията, научното равнище и опита на преподавателите осигуряват широка теоретична подготовка за работа в динамична обществено-политическа и икономическа среда. Придобитите знания и практически умения са сериозен научен потенциал, който формира необходимата квалификация за развитие на самостоятелен бизнес, работа в бизнес организации и различни управленски и административни структури, както и неправителствени организации, занимаващи се с медийна дейност, маркетинг, реклама, връзки с обществеността и т.н. Тези знания дават възможност на студентите ефективно да изпълняват основните функции при работа в посочените институции и организации, както и бързо да се ориентират в сложната институционална среда и вземат адекватни на нея управленски решения.
Завършилите специалност “Медиен мениджмънт" имат възможност:
 • да стартират и развиват собствен бизнес;
 • да се реализират като ръководители на различни равнища в медийни и други организации;
 • да извършват консултантска и експертна дейност в областта на медийния бизнес, комуникациите и връзките с обществеността;
 • да участват в национални и международни проекти;
 • да работят в организации и институции като експерти в областта на комуникациите и връзките с обществеността;
 • да оказват експертна помощ в неправителствени организации;
 • да работят в научноизследователски организации и др.