Медиен мениджмънт


Медиен мениджмънт

Специалността подготвя професионалисти с лидерски и предприемачески умения за осъществяване на мениджърски дейности в медийната организация. Завършилите притежават задълбочени теоретични знания в областта на медийния мениджмънт, включително свързани с най-новите постижения в управлението, маркетинга, рекламата, бизнес етиката и комуникациите; използват съвременни ИКТ и ги прилагат за оптимизиране организацията на работата и управлението. Студентите придобиват умения за работа в екип; поемане на отговорност и риск; творчество и креативно мислене; добра писмена и устна комуникационна култура.

Завършилите специалността придобиват професиoнална квалификация “Магистър по медиен мениджмънт”.Квалификационна характеристика Медиен мениджмънт

Учебен план Медиен мениджмънт - задочна форма - 2 семестъра

Учебен план Медиен мениджмънт- задочна форма - 3 семестъра

Учебен план Медиен мениджмънт - задочна форма - 4 семестъра