Бизнес и предприемачество


НАИМЕНОВАНИЕ НА БАКАЛАВЪРСКАТА ПРОГРАМА БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.8. Икономика
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Икономист
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) -
Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО) Първи цикъл
Националната квалификационна рамка (НКР) Ниво 6Б
Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) Ниво 6
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 CLASSIFICATION 03. Social Sciences, Journalism and Information
031. Social and behavioural sciences
0311. ECONOMICS
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО 4 години (8 семестъра)
ECTS КРЕДИТИ Общо 240 ECTS кредита
60 ECTS за учебна година, 30 ECTS кредита на семестър
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ Редовна и задочна
ПРОЦЕДУРИ И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ Изисквания за завършено образование: средно.
Начини на кандидатстване:
 1. Кандидат-студентите се явяват на конкурсен изпит - „Кандидатстудентски изпит по Бизнес култура“.
 2. Кандидат-студенти, издържали успешно държавните зрелостни изпити, съгласно Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, участват в класирането с оценка от държавен зрелостен изпит.
 3. Признават се и оценки от положени конкурсни изпити в други висши училища.
Балообразуване:
Балът за класиране се образува по шестобалната система като средноаритметична от следните три оценки:
- оценката по български език от дипломата за средно образование;
- оценка по избор от дипломата за средно образование (математика, география и икономика, история и цивилизация, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, икономика, информатика или чужд език);
- оценката от изпитния тест, държавен зрелостен изпит или положен конкурсен изпит в друго висше училище.
ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИИ Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел достъп до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование във ВУАРР се извършва в изпълнение и допълнение на Закона за висше образование – чл. 21, т. 13, Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и Правилника на ВУАРР за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и признаване на ОНС „доктор” и научната степен „доктор на науките”, придобити в чуждестранни висши училища или научни организации.
ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Защита на дипломна работа или държавен изпит.
До държавен изпит или защита на дипломна работа се допускат студенти, изпълнили всичките си задължения по учебен план.
Изисквания за дипломиране:
-    Получаване на всички изискуеми кредити по бакалавърската програма. За завършване на обучението са необходими 240 кредита – 185 кредита за задължителни дисциплини, 28 кредита – избираеми, 12 – факултативни, 5 кредита – задължителна учебна практика, и 10 - за държавен изпит. Задължителната учебна практика се провежда в организации от всички области на стопанската дейност, както в страната, така и в чужбина;
-    За явяване на защита на дипломна работа студентът трябва да е с минимален успех от семестриалните изпити „Мн. добър 5“.
Завършилите студенти придобиват образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и получават диплома за висше образование заедно с European Diploma Supplement според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот - Ниво 6Б.
ОБУЧАВАЩИ ЗВЕНА Обучението в специалността се осъществява от екип от преподаватели от Факултет по по икономика и управление
КООРДИНАТОРИ НА БАКАЛАВЪРСКАТА ПРОГРАМА доц. д-р Екатерина Арабска / доц. д-р Александър Давчев
ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО Общите цели на обучението в бакалавърската програма са:
 • Придобиване на задълбочени теоретични знания и практически умения по управление на бизнеса и предприемаческата дейност в контекста на устойчивото регионално развитие.
 • Формиране на икономическа, екологична и социална култура.
 • Възпитаване на предприемаческо мислене и поведение и изграждане на качества, необходими за успешно управление на бизнес.
Специфичните цели на обучението са:
 • Да се получат знания и умения относно природата на предприемаческата дейност, малките и средни предприятия, формиране на съвременни концепции за регионалния бизнес и предприемаческите процеси и извършване на сравнителни анализи и изводи относно тенденциите в съвременното предприемачество.
 • Да се получат знания и определени умения за анализ на средата, в която оперира бизнес организацията, в т.ч. познания за отрасъла и възможности за сравнения и установяване на мястото на в и спрямо отрасъла; сравнителен анализ с други организации, отчитайки потенциала на региона и неговите специфики.
 • Да се изградят умения за анализ и оценяване на състоянието на организацията – в т.ч. анализ и оценка на досегашното развитие, настоящото състояние, необходимото развитие и разработване на бизнес стратегията (прогнози, сценарии, бизнес планове и т.н.)
 • Да се усвоят определени знания по изграждането и функционирането на системи за управление на разходите, управление на качеството, управление на човешките ресурси и т.н.
МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Обучението се извършва с широко използване на съвременни методи и средства. Обучението акцентира върху теоретико-методологическата подготовка на студентите, самостоятелната им работа, търсенето на източници на информация, аналитични умения, разработване на организационно-управленски курсови проекти, обхваща множество казуси, тестове и тяхното решаване. Стимулира творческото мислене и предприемачески дух, с висока степен на социална отговорност и склонност към обоснован риск.
ПРОЦЕДУРИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ Оценяването на знанията и уменията на студентите се осъществява от титуляр на дисциплина. Дейностите по оценяването се основават на следните принципи: прозрачност, безпристрастност, обективност и точност.
Семестриалната оценка е комплексна и се формира от различни елементи, като семестриален изпит, активност по време на лекциите/семинарните занятия, разработен курсов проект и др.
Основни критерии за формиране на оценката са: пълнота на усвояване на учебния материал, усвоена терминология, свобода на изказа, умения за интерпретация върху учебния материал, умения за практическо прилагане на теоретичните познания, аналитични и синтезиращи умения и способности, умения за формиране на изводи и обобщения.
Крайната оценка се формира от покриването на критериите за формиране на оценката, описани в учебната програма за всяка дисциплина.
Крайната оценка е по шестобалната система в съответствие със скалата по ECTS. Минималната оценка за успешно приключване на обучението е Среден 3, а максималната е Отличен 6, съотнесени по ECTS скала: А – отличен; B – много добър; C – добър; D, E – среден; FX, F – слаб /не се присъждат кредити/.
Всяка учебна дисциплина от учебния план на специалността получава кредитен еквивалент съгласно учебния план.
 
Национална система за оценяване
Отличен 5.50 – 6.00
Много добър 4.50 – 5.49
Добър 3.50 – 4.49
Среден 3.00 – 3.49
Слаб 2.00
 
 
Разпределение на оценките по Националната система Оценки по ECTS
5.75 – 6.00 А (10%) 95% - 100%
5.00 – 5.50 В (25%) 80% - 94%
4.25 – 4.75 С (30%) 61% - 79%
3.50 – 4.00 D (25%) 46% - 60%
3.00 – 3.25 E (10%) 40% - 45%
2.50 – 2.75 Fx -
2.00 – 2.25 F
 
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА Новите икономически реалности в страната и интегрирането в общото европейско икономическо пространство изискват подготовката на високо квалифицирани специалисти в областта на регионалното развитие, респ. бизнеса и предприемачество. Реформите, които се провеждат в българското държавно управление и администрация в контекста на Европа 2020, и в частност регионалната политика на Европейския съюз, пораждат необходимостта от въвеждането на специалност с насоченост бизнес  и предприемачество.
В съвременния свят на бизнеса става все по-сложно разбирането на фундаменталния начин, по който работят организациите - тяхното развитие, определянето на техните стратегии и вземането на ключови решения са от жизненоважно значение. Бакалавърската програма „Бизнес и предприемачество“ ще помогне на студентите да разберат техните структури и организация, ръководство и вземане на решения и да ги подготви за реалния свят. Ще изгради умения за пълноценно общуване, решаване на проблеми, работа в екип и др.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО Завършилите студенти трябва да притежават лидерски и предприемачески умения, да демонстрират увереност пред колеги и партньори, да има авторитет и спазват морално-етични норми на поведение. Те трябва да проявяват отговорност, инициативност, коректност, прагматично мислене, комбинативност и да умеят да оценяват рисковете и възможните последици при вземане на управленски решения, да проявяват адаптивност към променящите се изисквания по отношение на знанията, уменията и професионалните компетенции.
Общите управленски умения, които студентите получават са: работа в екип; поемане на отговорност и риск; усвояване на нови знания; коректно изпълнение на различни управленски функции в различни етапи от професионалната кариера; търсене на нови сфери на развитие; творчество и креативно мислене; висока степен на информираност за промените в международната, националната и регионалната нормативна уредба и стандарти; добра писмена и устна комуникация; умения за професионално и социално общуване; изграждане и защита на добра репутация; изграждане на кариера на активни лидери; интерактивни дейности и прояви, свързани с изграждане на връзки с външни институции и организации; умения за прилагане на информационни технологии и компютърни мрежи и др.
Знания Завършилите студенти:
 • притежават разширени и задълбочени теоретични и фактологични знания в областта на управлението на бизнеса и предприемачеството, включително свързани с най-новите постижения в управлението и устойчивото регионално развитие;
 • самостоятелно интерпретират придобитите знания, като ги свързват с прилагането на факти и чрез критично възприемане, разбиране и изразяване на теории и принципи.
Умения Завършилите студенти имат следните умения:
 • владеят методи и средства, позволяващи решаване на сложни задачи;
 • прилагат логическо мислене и проявяват новаторство и творчески подход при решаване на нестандартни задачи.
 • умеят да планират и организират дейността на организацията;
 • прилагат творчество и иновативност в изпълнение на дейностите в организацията;
 • осъществяват ефективна комуникация и работят в екип;
 • поемат отговорност и разумен риск;
 • използват съвременни информационни и комуникационни технологии и ги прилагат за оптимизиране организацията на работата и управлението.
Компетентности Завършилите студенти придобиват следните компетентности съгласно Националната квалификационна рамка:
Самостоятелност и отговорност
 • притежават способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявяват творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценяват необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност
Компетентности за учене
 • последователно оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация
Комуникативни и социални компетентности
 • формулират и излагат ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразяват отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявяват широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
Професионални компетентности
 • събират, класифицират, оценяват и интерпретират данни с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилагат придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявяват способност да анализират в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използват нови стратегически подходи;
 • формират и изразяват собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работата.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧЕБНИ ПРАКТИКИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТАЖОВЕ По време на своето обучение студентите имат възможност да проведат учебна практика в рамките на програма Еразъм+ на база сключени междуинституционални споразумения с европейски висши образователни институции и партньорски организации.
Студентите могат да участват в проект „Студентски практики“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Студентите имат възможности за провеждане на практическо обучение на база на сключени договори за сътрудничество между ВУАРР и работодателски организации, малки и средни предприятия, международни, национални, браншови или регионални организации и съюзи в областта на агробизнеса.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ Дисциплините, включени в учебния план на специалността „Бизнес и предприемачество”, квалификацията, научното равнище и опита на преподавателите осигуряват широка теоретична подготовка за работа в динамична обществено-политическа и икономическа среда. Придобитите фундаментални знания и практически умения са сериозен научен потенциал, който формира необходимата квалификация за развитие на самостоятелен бизнес, работа в бизнес организации и различни управленски и административни структури на областните, общинските администрации, кметствата, както и неправителствени организации, занимаващи се с проблемите на регионалното планиране и управление. Тези знания дават възможност на студентите ефективно да изпълняват основните функции при работа в посочените институции и организации, както и бързо да се ориентират в сложната институционална среда и вземат адекватни на нея управленски решения.
Завършилите специалност “Бизнес и предприемачество" имат възможност:
 • да стартират и развиват собствен бизнес;
 • да се реализират като ръководители на различни равнища в бизнес организации;
 • да извършват консултантска и експертна дейност в областта на регионалния бизнес, предприемачеството и устойчивото развитие;
 • да участват в национални и международни проекти;
 • да работят в централни и регионални административните организации и институции;
 • да оказват експертна помощ в неправителствени организации;
 • да работят в научноизследователски организации и др.