2022

Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Съвременни аспекти при измерване и управление на лихвения риск"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление: 3.8 Икономика
разработен от докторант: Петър Пламенов Петков

научен консултант: доц. д-р Георги Петров Георгиев

Научно жури (Заповед № 180/15.07.2022 г. на ректора на ВУАРР)

1. проф. д.н Виржиния Иванова Желязкова - рецензия/EN
2. доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев - рецензия/EN
3. проф. д-р Сава Христов Димов - становище/EN
4.  проф. д-р Цветан Илиев Петков - становище/EN
                                      5. доц. д-р Милен Велчев Велев - становище/EN                                         

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 29.09.2022 г. (четвъртък) от 10.30 часа 
Линк за присъединяване към онлайн срещата:
https://zoom.us/j/99458015694?pwd=YjdWQ0F2bjZ3cHFaMU5XMHNwYjhIQT09
 
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР."
 
***

Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Финансови мерки срещу прането на пари"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление: 3.8 Икономика
разработен от докторант: Ленин Томислав Йовановски

научен консултант: проф. д-р Цветан Илиев Петков

Научно жури (Заповед № 179/15.07.2022 г. на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Юлия Георгиева Добрева - рецензия/EN
2. доц. д-р Павлина Петкова Димитрова - рецензия/EN
3. доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова - становище/EN
4. доц. д-р Милен Велчев Велев - становище/EN
                                      5. доц. д-р Георги Петров Георгиев - становище/EN                                         

Автореферат на дисертационен трудEN

Дата на публичната защита:
 29.09.2022 г. (четвъртък) от 12.30 часа 
Линк за присъединяване към онлайн срещата:
https://zoom.us/j/99458015694?pwd=YjdWQ0F2bjZ3cHFaMU5XMHNwYjhIQT09
 
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР."Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Актуални проблеми на финансирането и контрола в системата на здравеопазването в България"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление: 3.8 Икономика
разработен от докторант: Цветана Ангелова Керенчева,

научен консултант: доц. д-р Павлина Петкова Димитрова

Научно жури (Заповед № 104/21.04.2022 г. на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Мария Петрова Ненова-Видолова - рецензия/EN
2. проф. д-р Мариана Георгиева Асенова - рецензия/EN
3. доц. д-р Ива Банкова Монева - становище/EN
4. доц. д-р Николай Георгиев Атанасов - становище/EN
                                      5. доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев - становище/EN                                         

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 17.06.2022 г. (петък) от 13.00 часа 
Линк за присъединяване към онлайн срещата:
https://zoom.us/j/93421352477?pwd=cEx6V0xhQWhKT21RQ3lMeVA4eWV4UT09
 
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР."
 
***

Процедура за публична защита на дисертационен труд на тема:
 
"Проблеми при финансирането на малките и средни предприятия от сектора на винопроизводството в Република Северна Македония"

по докторска програма "Финанси и банково дело" в професионално направление: 3.8 Икономика
разработен от докторант: Никола Кочо Буюклиев,

научен консултант: проф. д-р Мариана Георгиева Асенова
Научно жури (Заповед № 364/16.11.2021 г. на ректора на ВУАРР)

1. проф. д-р Сава Христов Димов - рецензия/EN
2. проф. д-р Цветан Илиев Петков - рецензия/EN
3. доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова - становище/EN
4. доц. д-р Павлина Петкова Димитрова - становище/EN
                                      5. доц. д-р Ренета Маринова Димитрова - становище/EN                                         

Автореферат на дисертационен труд

Дата на публичната защита:
 14.01.2022 г. (петък) от 13.30 часа 
Линк за присъединяване към онлайн срещата:
https://zoom.us/j/93421352477?pwd=cEx6V0xhQWhKT21RQ3lMeVA4eWV4UT09

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор "Докторанти" на ВУАРР.
X