Филиали на ВУАРР


Характерна за ВУАРР е концепцията за приближаване на образователните структури до обучаемите.
Този подход допринася за задържане на младежта в регионите при осигурен достъп до висше образование на достъпна цена.
За филиалите е важно да се знае, че:
• са изградени при спазване на Закона за висшето образование.
• осигуряват се отлични условия за работа в аудитории, лаборатории и семинарни зали.
• осъществяват обучение в редовна, задочна и дистанционна форма в зависимост от желанието и възможностите на студентите.
• разполагат със собствен академичен състав;
• развиват и усъвършенстват качеството на учебно-материалната база за създаване на все по-комфортни условия за работа на академичната общност;
• развиват научноприложна и внедрителска дейност за нуждите на агробизнеса и диверсификацията в икономиката на регионите;
• развиват собствени библиотеки, информационни центрове, Интернет услуги, съвременни форми за обучение през целия живот, e-learning, консултантски услуги за фермери и студенти;
• участват активно в дейностите по опазване и развитие на националните и духовни ценности в регионите;
• подпомагат и обучават представители на бизнеса относно привличането на средства от европейските фондове, предвидени за агробизнеса и регионите;
• разширяват интеграцията с образователни и научни структури в България и ЕС;
• разширяват връзките с потребителите на кадри и реагират на териториалните и отраслови обществени потребности за регионите;
• стимулират активността на академичния състав за внедряването на интелектуални продукти в реалния сектор.


 


 ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
Директор:
доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев
 
Състав:
доц. д-р Бисер Йорданов Кръстев
доц. д-р Ивайло Янков Алексиев
доц. д-р Михаил Александров Малчев
доц. д-р Димитър Йорданов Якимов

доц. д-р инж. Валентина Иванова Маринова
ас. д-р Катрин Костадинова-Крахтова-Настева
ас. д-т Петър Пламенов Петков
ас. д-т Весела Петрова Ангелова

ас. Михаела Нелкова Анастасова
преп. Грета Тошкова Георгиева
ФИЛИАЛ РУСЕ


Директор:
доц. д-р Светла Георгиева Димитрова

Състав:
доц. д-р Светла Георгиева Димитрова
доц. д-р Божидар Русанов Колев
доц. д-р Наталия Михова Стоянова
доц. д-р Пламен Савов Фотев, д.м.
доц. д-р Маджид Наджи Кадим, д.м.
доц. д-р Таньо Пенев Стефанов, д.м.
ас. д-р Радослава  Димитрова Ганева

ас. д-р Теодора Петрова Илиева
ас. д-р Петър Борисов Костов
преп. Пламен Кирилов Димитров