Стопанско управление


НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ПО УЧЕБЕН ПЛАН: Стопанско управление
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН   БАКАЛАВЪР
Първи цикъл в Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО);
Ниво 6Б според Националната квалификационна рамка (НКР);
Ниво 6 според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР).
НАИМЕНОВАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПО ДИПЛОМА:
 
 
Мениджър
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
 
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 Classification:
3.7. Администрация и управление
 
04. Business, Administration and Law
041. Business and Administration
0413. MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)    -
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
 
 4 години (8 семестъра)  
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
Редовна, задочна, дистанционна
ECTS КРЕДИТИ (общо за една учебна година)
 
Общо 240 ECTS кредита,  60 ECTS за година
(30 кредита на семестър)
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ Защита на дипломна работа или държавен изпит
КООРДИНАТОР НА БАКАЛАВЪРСКАТА ПРОГРАМА:
 
доц. д-р Наталия Стоянова / доц. д-р Екатерина Арабска
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:
 
Обучението в специалността „Стопанско управление“ се осъществява от екип от преподаватели от Факултета по икономика и управление. Поименният състав и данни за професионалните и научни интереси на всеки преподавател ще намерите ТУК
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: Завършилите успешно специалността:
·         Познават стопанското устройство в страната и чужбина и могат да планират и организират дейността на предприятието, като прилагат методите и техниките при управлението на активи, формирането на финансовата и капиталовата структура, финансовия анализ и маркетинговата политика;
·         Познават характеристиките на отраслите на националното стопанство и използваните технологии в различните видове производства;
·         Могат да организират и участват в стратегическото и оперативното планиране на дейността на предприятието като използват оценка и анализ на риска, ситуационен анализ, разработване на сценарии, прогнозиране и др.;
·         Могат да участват пълноценно в организирането и изпълнението на маркетинговата политика на предприятието;
·         Умеят да проучват и анализират търсенето и предлагането на пазара на произвежданите стоки и услуги;
·         Способни са да използват финансово-счетоводната информация в управлението на предприятието и да контролират работната документация;
·         Познават принципите и методите на пуравление на персонала и могат да планират и осъществяват кадрова политика;
·         Умеят да организират, ръководят и контролират работещите в предприятието, да оценяват качеството на извършваната работа и да оценяват потребностите от нови умения и повишаване на квалификацията;
·         Могат успешно да осъществяват устна и писмена комуникация с колеги, клиенти, партньори и доставчици, в това число и на чужд език;
·         Умеят да използват съвременните информационни и комуникационни технологии на средно ниво и да ги прилагат в оптимизирането на организацията на работата и управлението на предприятието.
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА: Студентите от специалност „Стопанско управление“ съчетават мотивация, знания и умения в петте главни функции на всяка система за управление: маркетинг, иновации, финанси, производство и персонал, осигурявани с изучаване на общообразователни, управленски, икономически и правни дисциплини.
Завършилите ще могат да се реализират в държавни или частни предприятия, институти и организации от всички отрасли на индустрията на изпълнителски и най-вече на ръководни длъжности, изискващи висше образование и професионална подготовка в областта на мениджмънта и маркетинга, включително управление на малки и средни предприятия и собствено бизнес-предприемачество, консултантски услуги и др., като напр.: мениджъри във всички производства; топ мениджъри; мениджъри по персонала; съдружници във фирми с участие на партньори от чужбина; административни мениджъри; маркетинг мениджъри; мениджъри по иновациите и др.