Бакалавър


НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ПО УЧЕБЕН ПЛАН: Икономика на туризма
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН   БАКАЛАВЪР
Първи цикъл в Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО); Ниво 6Б според Националната квалификационна рамка (НКР); Ниво 6 според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР).
НАИМЕНОВАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПО ДИПЛОМА:
 
 
Икономист
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
 
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 Classification:
3.8. Икономика
 
03. Social Sciences, Journalism and Information
031. Social and behavioural sciences
0311. ECONOMICS
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)    -
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
 
4 години (8 семестъра)  
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
Редовна, задочна, дистанционна
ECTS КРЕДИТИ (общо за една учебна година)
 
Общо 240 ECTS кредита,  60 ECTS за година (30 кредита на семестър)
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ Защита на дипломна работа или държавен изпит
КООРДИНАТОР НА БАКАЛАВЪРСКАТА ПРОГРАМА:
 
проф. д-р Златка Григорова / доц. д-р Александър Давчев
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:
 
Обучението в специалността „Икономика на туризма“ се осъществява от екип от преподаватели от Факултета по икономика и управление. Поименният състав и данни за професионалните и научни интереси на всеки преподавател ще намерите ТУК
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: Студентите придобиват знания и умения за икономическа работа в туристически обекти, туроператорски фирми, хотели, балнеоложки комплекси и др. Специалността е уникална и дава шанс на дипломираните специалисти да организират собствен бизнес в областта на атрактивни туристически услуги, предимно за чуждестранни гости. Допълнително се предлагат стажове в петзвездни хотели в престижни курорти у нас и в чужбина, както и тесни специализации.
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА: Завършилите ще могат да се реализират във всички сфери на туризма като икономисти, мениджъри, консултанти, собствен бизнес, съдружници във фирми и т.н., като напр.:
 - ръководни и експертни кадри във фирмите от туристическата индустрия – туроператорски, турагентски, хотелиерски, ресторантьорски и за допълнителни туристически услуги; заемане на позиции в институционалното управление на туризма на национално, регионално и местно равнище и в неправителствени туристически организации;
- консултанти по разработване и реализация на международни и национални проекти и програми в сферата на туризма; съдружници в туристически фирми с участие на партньори от чужбина;
- специалисти по туризма в държавната и общинската администрация; организатори на собствен туристически бизнес и др.