Бакалавър


НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ПО УЧЕБЕН ПЛАН: Аграрна икономика
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН   БАКАЛАВЪР
Първи цикъл в Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО);
Ниво 6Б според Националната квалификационна рамка (НКР);
Ниво 6 според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР).
НАИМЕНОВАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПО ДИПЛОМА:
 
 
Икономист
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
 
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 Classification:
3.8. Икономика
 
03. Social Sciences, Journalism and Information
031. Social and behavioural sciences
0311. ECONOMICS
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)    -
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
 
4 години (8 семестъра)  
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
Редовна, задочна, дистанционна
ECTS КРЕДИТИ (общо за една учебна година)
 
Общо 240 ECTS кредита,  60 ECTS за година (30 кредита на семестър)
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ Защита на дипломна работа или държавен изпит
КООРДИНАТОР НА БАКАЛАВЪРСКАТА ПРОГРАМА:
 
доц. д-р Бисер Кръстев / доц. д-р Димитър Якимов
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:
 
Обучението в специалността „Аграрна икономика“ се осъществява от екип от преподаватели от Факултет по икономика и управление и Департамент по аграробизнес и общообразователни науки. Поименният състав и данни за професионалните и научни интереси на всеки преподавател ще намерите ТУК
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: Успешно завършилите обучението студенти познават функциите по организацията и управлението на средни и големи предприятия; познават новото административно законодателство; познават международната дейност и мястото на България в Европейските структури.  
Те разбират и могат да: Разработват бизнес-програми за дейността на фирмата; Правят снимка на външната среда и долавят тенденции; Организират и провеждат маркетингови изследвания; Правят цялостен анализ на фирмената дейност като използват статистически методи; Обработват, систематизират, анализират и извеждат водещи тенденции в дейността на дружеството.
От студентите се очаква да изградят организаторски умения и лидерски способности; Умения за общуване и делегиране на отговорности; умения за  работа в екип; способност да създават благоприятна работна атмосфера.
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА: Завършилите специалността "Аграрна икономика" имат необходимите знания и умения и могат успешно да се реализират като мениджъри във всички сфери на агробизнеса; консултанти в областта на агробизнеса; съдружници във фирми с участие на партньори от чужди страни; специалисти в земеделски служби и кредитни инспектори; застрахователи; разработка и управление на национални и международни проекти; ръководители на кооперации; счетоводители; собствен бизнес и др.