Бакалавър


НАИМЕНОВАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ПО УЧЕБЕН ПЛАН: Управление на информационните системи
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН   БАКАЛАВЪР
Първи цикъл в Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование (КРЕПВО);
Ниво 6Б според Националната квалификационна рамка (НКР);
Ниво 6 според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР).
НАИМЕНОВАНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ПО ДИПЛОМА:
 
 
Мениджър
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
 
Област на висше образование според UNESCO–ISCED 2013 Classification:
3.7. Администрация и управление
 
04. Business, Administration and Law
041. Business and Administration
0413. MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
ПРОФИЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ)    -
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
 
 4 години (8 семестъра)  
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
Редовна, задочна
ECTS КРЕДИТИ  (общо за една учебна година)
 
Общо 240 ECTS кредита,  60 ECTS за година (30 кредита на семестър)
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ Защита на дипломна работа или държавен изпит
КООРДИНАТОР НА БАКАЛАВЪРСКАТА ПРОГРАМА:
 
доц. д-р Наталия Стоянова / доц. д-р Екатерина Арабска
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ:
 
Обучението в специалността „Управление на информационните системи“ се осъществява от екип от преподаватели от Факултет по икономика и управление. Поименният състав и данни за професионалните и научни интереси на всеки преподавател ще намерите ТУК
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: Завършилите успешно специалността демонстрират: 1. Знания и разбиране в областта на:
- проектирането и използването на съвременните бизнес-информационни системи и технологии; техническото и програмното осигуряване и обработката на информационни ресурси; създаването и поддържането на бази данни; приложението на информационните технологии в бизнеса, администрацията и други сфери на обществения и социалния живот.
2. Умения за:
- анализ на нуждите от използване на информационните ресурси в бизнес организациите;
- изготвяне на бизнес планове;
- статистически анализ;
-   моделиране на организационни процеси и данни;
- внедряване и поддържане на информационните ресурси в бизнес организациите;
- осигуряване на комплексна защитеност на информационните ресурси;
-  организиране, ръководене, контролиране и усъвършенстване на организацията;
- планиране, отчет и контрол в средата на информационните системи;
- създаването и осъществяването на иновационни програми и проекти.
 
ВРЪЗКА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА: Студентите, завършили специалността „Управление на информационните системи“ придобиват квалификация мениджър и могат да се реализират във всички организации (държавни, частни, нестопански), в които се прилагат информационните технологии: държавната администрация, местната администрация, фирми, свързани с разработка и внедряване на софтуер, банковата сфера, митнически и данъчни институции, производствени фирми, търговски фирми и др.