Магистър


Икономика и управление на агробизнеса

Специалността предлага обучение за придобиване на знания и умения, необходими за развитие в областта на агробизнеса и про- веждане на ефективна агробизнес политика в съответствие с ус- ловията на протичащата глобализация на бизнеса. Специалността се предлага с две свободно избираеми профилиращи специализа- ции, за които не се заплаща допълнително: “Екологична сигурност” и ”Агролесовъдство”.

Завършилите специалността придобиват професиoнална квали- фикация “Магистър по икономика и управление на агробизнеса”.

Квалификационна характеристика - Икономика и управление на агробизнеса

Учебен план Икономика и управление на агробизнеса - задочна форма - 2 семестъра

Учебен план Икономика и управление на агробизнеса - задочна форма - 4 семестъра - неикономисти

Учебен план Икономика и управление на агробизнеса - задочна форма - след ОКС


Учебен план Икономика и управление на агробизнеса - 2023 г.