Магистър


Икономика и управление на регионите със специализация „Маркетинг в публичния сектор“

Специалността е насочена към усвояване на знания и умения в областта на икономиката и управлението на регионите; анализ, планиране и управление на регионалното развитие и маркетинговите дейности с цел най-пълното, своевременно и качествено обслужване на потребителите и провеждане на ефективна маркетингова поли- тика в публичния сектор; решаване на проблемите, свързани с постигане на балансирано и устойчиво развитие на регионите и дългосрочния регионален социално-икономически растеж.

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация “Магистър по икономика и управление на регионите”. 
 
Квалификационна характеристика - Икономика и управление на регионите“ със специализация „Маркетинг в публичния сектор“

Учебен план Икономика и управление на регионите“ със специализация „Маркетинг в публичния сектор“- задочна форма - 3 семестъра

Учебен план Икономика и управление на регионите“ със специализация „Маркетинг в публичния сектор“- задочна форма - 5 семестъра - неикономисти

Учебен план Икономика и управление на регионите“ със специализация „Маркетинг в публичния сектор“- задочна форма - след ОКС