Магистър


Счетоводство и одит

Специалността предлага придобиване на знания и умения за извършване на финансово-счетоводен анализ, за международните счетоводни стандарти и за одиторските стандарти, извършва контрол за спазването на финансовата дисциплина, познаване на структурата ни организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица, фирмената култура.
Завършилите специалността придобиват професионална квалификация “Магистър по счетоводство и одит”.
Квалификационна характеристика - Счетоводство и одит

Учебен план Счетоводство и одит - задочна форма - 2 семестъра

Учебен план Счетоводство и одит - задочна форма - 4 семестъра - неикономисти

Учебен план Счетоводство и одит - задочна форма - след ОКСУчебен план Счетоводство и одит - 2023 г.