Магистър


Икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)

Магистърската програма цели подготовката на висококвалифи- цирани специалисти със специфични знания и умения за управление на институциите, процесите и дейностите в образователната сфера. Придобиват се задълбочени теоретични знания и практически уме- ния в областта на мениджмънта на образователната организация в променяща се социална среда: управление на делегирани бюджети, ли- дерство и управление на човешките ресурси, трудово и осигурително право, финансиране и управление на образователни проекти, инте- грирано и интеркултурно образование, приложение на ИКТ и статис- тически методи в образователния мениджмънт, психология на общу- ването и управление на стреса в образователната институция. Завършилите ще могат да се реализират като мениджъри на екипи, групи и организации на различни нива в системата на част- ното и държавно образование, експерти по образователни проекти, консултанти при разработване и внедряване на иновации в образова- телна среда.
Завършилите придобиват квалификация „Магистър по Икономика и управление на образованието.Квалификационна характеристика - Икономика и управление на образованието

Учебен план Икономика и управление на образованието - задочна форма - 3 семестъра

Учебен план Икономика и управление на образованието - задочна форма - 5 семестъра - неикономисти

Учебен план Икономика и управление на образованието - задочна форма - след ОКС


Учебен план Икономика и управление на образованието - 2023 г.