АРХИВ

Покана за пресконференция

27 Август 2013

Представяне на проект BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР”, изпълняван по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС Проектът цели ...
Повече »

ВУАРР обявява откриване на процедура за избор на изпълнител по ПМС 69/2013 г.

27 Август 2013

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: "Разработване, изграждане и внедряване на информационна система за управление във Висше училище по ...
Повече »